Kvalitet & Klagevejledning

Klientoplevet kvalitet
Psykolog Ulla Videbæk Jensen indsamler systematisk informationer om klienters oplevelse af kvaliteten på klinikken fx i form af et spørgeskema, som udleveres i papirform ved næstsidste konsultation. Skemaet bedes udfyldt og medbragt til den afsluttende samtale.
Psykologen Ulla Videbæk Jensen bruger resultatet af klientevalueringer til læring i klinikken. Hvis der indsamles data vedrørende klienters oplevelser på nationalt niveau, forholder psykolog Ulla Videbæk Jensen sig til disse.

Klager
Hvis du efterfølgende ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager. Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer. Såfremt du ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan du henvende sig direkte til den Region Sjælland, hvor psykolog Ulla Videbæk Jensen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget. Psykolog Ulla Videbæk Jensen medvirker i det tilfælde aktivt til udredning af klagesager. I forbindelse med en klagesag er psykolog Ulla Videbæk Jensen forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle forhold vedrørendeæ klagen til regionernes samarbejdsudvalg og
Landssamarbejdsudvalget. Psykolog Ulla Videbæk Jensen iværksætter handlinger til forbedringer af kvaliteten på baggrund heraf, hvis det er relevant.

Erstatningssager
Hvis en psykolog bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har psykologen pligt til at informere klienten herom samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.

Utilsigtede hændelser
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nærhændelser, hvor skaden afværges, og hændelser, der faktisk sker. Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, forværring af psykiske symptomer i ventetid på behandling, dobbeltbooking i psykologens kalender, m.m. Se flere eksempler på Sundhed.dk.

Som psykolog er jeg forpligtet til at indrapportere utilsigtede hændelser, som jeg som psykolog selv har været impliceret i eller som jeg får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner. Indrapporteringen sker i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på Dansk Patientsikkerhedsdatabase på www.stps.dk. i forbindelse med indrapporteringen er det mit ansvar at følge op på den utilsigtede hændelse og efterfølgende skabe mulighed for læring på baggrund af hændelsen.

Klienter kan også selv indberette utilsigtede hændelser direkte til Dansk Patientdatabase. Læs vejledning herom via linket hos Styrelsen for Patientsikkerhed